Zostań Przedsiębiorcą!

Aktualności

15.02.2018 r.

 

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Po zakończeniu prac Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – I edycja

Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – I edycja

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Wnioskodawca, którego biznesplan nie znalazł się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, posiada prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej biznesplanu dokonanej przez Komisję Oceny Biznesplanów. Odwołanie można złożyć w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia.

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU - wzór

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanu w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 20.02.2018 r. do godz. 16:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” w Łodzi.

ul. Wróblewskiego 18, pok. 405
93-578 Łódź

Na kopercie należy napisać „Odwołanie od wyników oceny biznesplanu”. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień 15.02.2018 r. wynosi 200 000,00 PLN.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie poszerzona o wartości kwoty przypadającej na odwołania w danej edycji. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.

Podstawowa lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

31.01.2018 r.

ZMIANA ADRESU BIURA PROJEKTU

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. Biuro Projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” mieści się pod adresem:

ul. Wróblewskiego 18, pokój 405
93-578 Łódź

 

29.01.2018

Wyniki rozmów z doradcą zawodowym – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną opinię i zakwalifikowały się do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

 Lista osób nieobecnych na spotkaniu z doradcą zawodowym, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

 

18.01.2018 r.

NABÓR BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Zapraszamy Uczestników projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji do składania Biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Biznesplany można składać w dniach 22.01.2018 r. – 26.01.2018 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź w godzinach 8:00 - 16:00.

Biznesplany można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia finansowego (wzór opisu koperty poniżej).
W przypadku osobistego złożenia Biznesplanu, Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty wpływu oraz numerem Biznesplanu. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu Biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Biznesplanu i daty wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz.

Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Biznesplan wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Wymagania dotyczące kompletności Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Biznesplan należy także przedłożyć w wersji elektronicznej zgodnej z papierową (płyta CD)
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami)
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

Wymagania dotyczące kompletności załączników:

 • Dwa oryginały lub oryginał i kopia biznesplanu zawierają wszystkie wymagane załączniki:
 • Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej (wydaje Realizator projektu): - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy): - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Biznesplan w wersji elektronicznej (płyta CD): - należy złożyć w 2 egzemplarzach
 • Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu: - należy złożyć w 2 egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Uczestnik projektu może do Biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia.

WZÓR OPISU KOPERT

Biuro Projektu „Zostań Przedsiębiorcą!”
ul. Narutowicza 7/9
pok. 315
90-117 Łódź

Imię i Nazwisko Uczestnika składającego Biznesplan
Adres Uczestnika składającego Biznesplan

Biznesplan Uczestnika projektu ubiegającego się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
(wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie finansowe pomostowe)
W ramach projektu „Zostań Przedsiębiorcą!”
I edycja rekrutacji

 
17.01.2018

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały z każdego kryterium minimum 16 pkt i zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym

10.01.2018r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

09.01.2018 r.

Wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne wraz z przyznanymi punktami dodatkowymi – osoby zakwalifikowane do oceny merytorycznej

08.01.2018 r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA

Informujemy, iż w związku z przyjęciem 80 Formularzy zgłoszeniowych do Biura projektu rekrutacja II edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” została zakończona w dniu 05.01.2018 r.

Od dnia dzisiejszego, tj. 08.01.2018 r. trwa ocena Formularzy zgłoszeniowych. Po jej zakończeniu wyniki rekrutacji zostaną niezwłocznie przedstawione do ogólnej wiadomości.

21.12.2017 r.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA

AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji II edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” do dnia 12.01.2018 r., bądź do momentu wpływu do Biura projektu 80 Formularzy rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail (m.szablewska@amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

Wszelkie informacje dotyczące projektu pod numerem telefonu: 787 098 800

11.12.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

29.11.2017

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Po zakończeniu rozmów z komisją rekrutacyjną zrekrutowano 79 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych - I EDYCJA

W dniu 27.11.2017 r. kandydat o nr 81/I/ZP/2017 złożył rezygnację z udziału w projekcie

Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie


29.11.2017

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Ostatecznie skutecznie zrekrutowano 78 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego.

Do projektu zostaje zakwalifikowanych 72 osoby.

LISTA RANKINGOWA kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - I EDYCJA

LISTA REZERWOWA kandydatów do udziału w projekcie - I EDYCJA

 

29.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się wiecej

24.11.2017

Wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną ocenę – mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego

Lista osób nieobecnych na spotkaniu z komisją rekrutacyjną – nie mających prawa wziąć udziału w projekcie

Lista osób, które zrezygnowały z rozmowy z komisją rekrutacyjną – nie mających prawa wziąć udziału w projekcie


24.11.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

16.11.2017

Wyniki rozmów z doradcą zawodowym – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną opinię i zakwalifikowały się do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

Lista osób, które uzyskały opinie negatywną i nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

Lista osób nieobecnych na spotkaniu z doradcą zawodowym, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

 

13.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się wiecej

30.10.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

27.10.2017

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały z każdego kryterium minimum 16 pkt i zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym

Lista osób, które nie uzyskały z każdego kryterium minimum 16 pkt i nie zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym


25.10.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

24.10.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

16.10.2017

Wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne wraz z przyznanymi punktami dodatkowymi – osoby zakwalifikowane do oceny merytorycznej

Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie


16.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się wiecej

13.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

13.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

11.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

11.10.2017 r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – I EDYCJA

Informujemy, iż w związku z przyjęciem 100 Formularzy zgłoszeniowych do Biura projektu rekrutacja I edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” została zakończona w dniu 10.10.2017 r.

Od dnia dzisiejszego, tj. 11.10.2017 r. trwa ocena Formularzy zgłoszeniowych. Po jej zakończeniu wyniki rekrutacji zostaną niezwłocznie przedstawione do ogólnej wiadomości.
 

09.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

29.09.2017 r.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – I EDYCJA AMD GROUP

informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji I edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” do dnia 13.10.2017 r., bądź do momentu wpływu do Biura projektu 100 Formularzy rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail (m.szablewska@amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

Wszelkie informacje dotyczące projektu pod numerem telefonu: 787 098 800

 

18.08.2017

REKRUTACJA DO PROJEKTU – I EDYCJA

Informujemy, iż 29 sierpnia 2017 r. rozpoczynamy I edycję naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!”.

Nabór będzie prowadzony do 28 września 2017 r., bądź do momentu wpływu do Biura projektu 100 Formularzy rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail (m.szablewska@amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

18.08.2017

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował dokumentację rekrutacyjną do projektu "Zostań Przedsiębiorcą!".

Dokumentacja znajduje się w zakładce – DO POBRANIA

01.07.2017

Informujemy, iż w dniu 01.07.2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową. Po akceptacji wzorów dokumentów projektowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dokumentacja zostanie udostępniona na stronie projektu.

Wszelkie informacje dotyczące projektu pod numerem telefonu: 787 098 800

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00