Zostań Przedsiębiorcą!

Wybór Oferenta

24.11.2017 r.

INFORMACJA O BRAKU WYBORU OFERENTA - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/AMD/ZP ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/AMD/ZP z dnia 13.11.2017 r. przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie spotkań indywidualnych w zakresie zaplanowania działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” nr RPLD.08.03.03-10-0042/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT

Informacja o braku wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe nr 2/AMD/ZP

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00