Zostań Przedsiębiorcą!

Wybór Oferenta

24.10.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/AMD/ZP/RR W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/AMD/ZP/RR z dnia 13.10.2017 r. przeprowadzonego w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” nr RPLD.08.03.03-10-0042/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT

Informacja o wyborze oferenta – Zapytanie ofertowe nr 4/AMD/ZP/RR

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00