„Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Rekrutacja

Uczestnikami Projektu mogą być tylko osoby:

  • bierne zawodowo, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET);
  • imigranci lub reemigranci bierni zawodowo lub bezrobotni profil II;
  • w wieku 15-29 lat ;
  • zamieszkujące w województwie małopolskim w rozumieniu KC .

Uczestnik projektu musi przynależeć do następujących grup:

  • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określonych według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 – obszary wiejskie, słabo zaludnione ) położone poza ZIT i/lub
  • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem i/lub
  • osoby z niepełnosprawnościami.

IMIGRANT – to osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać pracę na terytorium Polski

REEMIGRANT – polscy obywatele, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub które przebywają na terenie polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

Biuro projektu ZWSK
ul Drukarska 8/14g 30-348 Kraków
kom.: 696 562 905
www.zwsk.pl
e-mail: zwskmalopolska@gmail.com