„Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

O Projekcie

Nazwa projektu: „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Projekt „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em” jest realizowany w ramach Działania 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0126/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia w grupie 54 osób w wieku 15 – 29 lat, zamieszkujące w województwie małopolskim, pozostających bez pracy, w tym min. 80% osób biernych zawodowo oraz 20 % osób należących do grupy imigrantów lub reemigrantów, poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej wyposażając ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe adekwatne do potrzeb małopolskiego rynku pracy umozliwiające trwałą poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektu.

Kwota dofinansowania: 948 296,07 zł

Biuro projektu dostosowane jest do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do skorzystania z:

  • pomocy w określeniu ścieżki zawodowej w ramach spotkań indywidualnych z doradca zawodowym i psychologiem;
  • pomocy w podniesieniu kwalifikacji w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych;
  • możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w postaci dofinansowania 3 miesięcznego stażu zawodowego;
  • możliwości skorzystania z bonu na zasiedlenie w wysokości 9000,00 zł;
  • zwrot kosztów dojazdów na spotkania ze specjalistami oraz na szkolenie zawodowe.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

Biuro projektu ZWSK
ul Drukarska 8/14g 30-348 Kraków
kom.: 696 562 905
www.zwsk.pl
e-mail: zwskmalopolska@gmail.com