Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE

O projekcie

Projekt „Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE” realizowany jest przez Stowarzyszenie Park Inicjatyw w partnerstwie z AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Celem głównym projektu jest wzrost do kwietnia 2018 r. poziomu aktywizacji oraz mobilności zawodowej min. 90% uczestników projektu poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Osoby, które podejmą uczestnictwo w projekcie i ukończą udział, zwiększą szansę na pracę (przez dostosowanie własnych kompetencji i kwalifikacji do oczekiwań rynku), której znalezienie głównie determinowane jest posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

Główne rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu to nabycie kompetencji oraz kwalifikacji przez 72 osoby (90%) oraz zdobycie zatrudnienia przez 27 osób niepełnosprawnych (33%).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP,
 • osoba niepełnosprawna, które może podjąć zatrudnienie
 • w wieku powyżej 29 r.ż.
 • zamieszkujące województwo podkarpackie.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby powyżej 50 r. ż.
 • rodzice/opiekunowie prawni posiadający min. 3 dzieci do 18 r.ż.

CO ZYSKA UCZESTNIK PROJEKTU?

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu każdy uczestnik ma niepowtarzalną szansę poszerzyć nie tylko swoje kwalifikacje ale również uzyskać szansę na nową pracę. Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:

 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem IPD
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem
 • Wsparcie doradcze i poradnictwo, w ramach którego przewidziane zostały:
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • indywidualny coaching kariery
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji zawodowych
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach którego przewidziane zostały:
  • staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 604 378 857
e-mail: d.podolec@amd-group.pl
www.niepełnosprawni.rzeszow.pl