Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE

Aktualności

07.2017

Masz orzeczenie o niepełnosprawności ?

Posiadasz rentę z orzeczeniem i chcesz dorobić?

Jesteś mamą posiadającą min. 3 dzieci?

Chcesz pracować ?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „ "Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE".

 

05.2017

Rekrutacja trwa w sposób ciągły.

Przewidzianych jest 8 tur w ramach których zrekrutowanych zostanie 10 uczestników projektu w każdej turze.

Zapraszamy osoby z orzeczeniem oraz kobiety będące rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym min. 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły. Rekrutacja przeprowadzona zostanie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminowania.

Proces rekrutacji zrealizowany zostanie wspólnie przez Partnera i Beneficjenta w 8 turach.

W każdej turze rekrutowanych zostanie 10 uczestników projektu.

Wymagana dokumentacja:
a) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania),
b) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli dotyczy osoby zarejestrowanej)

Miejsce składania wymaganych dokumentów:
Biuro Projektu ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
Kontakt: 604 37 88 57

 

12.2016

Witamy na stronie projektu : "Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE".

Stowarzyszenie Park Inicjatyw serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w bezpłatnym projekcie: "Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE".

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Stowarzyszenie Park Inicjatyw w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0230/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Priorytet VII. Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. do 30.04.2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie.

Wartość projektu 1809 925,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich 1672 213, 50 zł

Osoby zainteresowane zapraszamy do zakładki O PROJEKCIE.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 604 378 857
e-mail: d.podolec@amd-group.pl
www.niepełnosprawni.rzeszow.pl