Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

Rekrutacja

03.08.2016 r.

Informujemy, iż w dniu 02.08.2016 r. drugi nabór do projektu został zakończony. Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w projekcie.

25.07.2016

Informujemy, iż z dniem 25 lipca 2016 r. przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości w ramach drugiej edycji. Nabór będzie prowadzony jedynie dla osób odchodzących z rolnictwa i ich domowników. Zgłoszenia można składać do 5 sierpnia br. do godz. 16:00 lub zebrania 14 zgłoszeń osób odchodzących z rolnictwa/ domowników rolników. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji .

23.06.2016

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2016 r. rozpoczynamy drugą edycję naboru zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Nabór będzie prowadzony do 22 lipca 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że z dniem dzisiejszym uległ zmianie Regulamin rekrutacji – zapisy § 6 Rekrutacja uczestników projektu, pkt. I.1-10: zapisy dotyczące terminu rekrutacji w ramach II edycji (zmiana terminu na 11.07-22.07.2016 r.), zapisy dotyczące przyjmowania zgłoszeń na listę podstawową i rezerwową w zależności od liczby złożonych formularzy oraz zapisy dotyczące warunków ostatecznego zamknięcia procesu rekrutacji w ramach projektu.

Informujemy również, iż w ramach II edycji naboru zgłoszeń do projektu istnieje możliwość składania zgłoszeń przez Kandydatów biorących udział w I edycji rekrutacji, którzy otrzymali pozytywną ocenę predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto informujemy, iż z dniem dzisiejszym uległ zmianie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – zapisy § 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, pkt. 4 dotyczący minimalnej liczby członków Komisji Oceny Wniosków (zmiana z minimum 5 na minimum 3) oraz analogiczne zapisy w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Karcie Oceny Biznesplanu. W/w zmiana nie pociąga za sobą zmiany kryteriów oceny biznesplanu.

Wyjaśniamy również, iż zgodnie z zapisem Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – § 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, pkt. 18 Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony to Uczestnik, którego biznesplan nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub biznesplan który uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie biznesplanów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Uczestnik którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

04.04.2016

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r. rozpoczynamy pierwszą edycję naboru zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”.  Nabór będzie prowadzony do 29 kwietnia 2016 r. lub do momentu zebrania 55 poprawnych zgłoszeń. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami  w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6,  25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.
 

Regulamin rekrutacji

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 3. Deklaracja uczestnictwa
 4. Oświadczenie osoby bezrobotnej
 5. Oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 7. Oświadczenie dot. rejestracji w UP
 8. Oświadczenie o posiadanym statusie

DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Regulamin przyznawania środków finansowych

 1. Biznes Plan
 2. Karta oceny biznesplanu
 3. Wniosek o przyznanie środków finansowych
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 5. Umowa o przyznanie wsparcia finansowego
 6. Umowa o przyznanie wspracia pomostowego
 7.  
 8. Umowa o świadczenie usług doradczych
 9. Oświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis
 10. Oświadczenie o przejściu z KRUS do ZUS
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch źródeł finansowania

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Regulamin rekrutacji z dnia 04.04.2016

Regulamin przyznawania środków finansowych z dnia 04.04.2016

Karta oceny biznesplanu z dnia 04.04.2016

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce
(wejście od ul. Koziej, I piętro, lokal nr 6)
kom.: 882 063 033, 882 117 695
e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl