Aktualności

Zapytanie Ofertowe

29.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AMD/WwBS ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych z późn. zm. w ramach projektu „Wsparcie w BIZNESwoman-starcie” nr 22/RPLU.09.03.00-06-0095/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości realizowanego przez "FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w partnerstwie AMD GROUP Michał Drymajło.

Zapytanie ofertowe