Aktualności

Zapytanie Ofertowe

27.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ReSZ/2018 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu „RE: START ZAWODOWY!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Zapytanie ofertowe

załaczniki