"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

Aktualności

04.12.2020

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW WNIOSKUJĄCYCH O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO – I EDYCJA

AMD GROUP Michał Drymajło poniżej przedstawia ostateczną listę biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Zatwierdzona lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania jest listą ostateczną i nie ma od niej odwołania.

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Ostateczna lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania

UWAGA!!!

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego przez Uczestnika projektu, którego biznesplan znalazł się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania jest:

 1. Zarejestrowanie działalności gospodarczej i przedłożenie Beneficjentowi dokumentów rejestrowych założonej działalności gospodarczej

Osoby, których biznesplany znalazły się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, w celu uzyskania wsparcia finansowego, proszone są w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz dostarczenia w powyższym terminie dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS (zawierający nr NIP i REGON);
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Uczestnika/czki do ubezpieczeń w ZUS;
 • kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie (lub inny równoważny dokument) potwierdzające otwarcie rachunku bankowego założonego na potrzeby nowo utworzonej działalności gospodarczej;
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (jeśli dotyczy);
 • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (jeśli dotyczy).

W przypadku niedotrzymania w/w terminu, dotacja nie zostanie przyznana i Beneficjent projektu nie podpisze z Uczestnikiem projektu umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.

 1. Wniesienie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego

1.Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, która ma stały dochód, przy czym za stały dochód uważa się:

 • dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – kończącą się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 • dochód z emerytury, renty, przyznany bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 • dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok przed terminem złożenia poręczenia (rozliczającej się w formie opodatkowania: podatek liniowy lub na zasadach ogólnych oraz ewidencjonowanie działalności gospodarczej poprzez pełną księgowość lub książki przychodów i rozchodów).

2. Łączny miesięczny dochód brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 4 000,00 zł brutto miesięcznie.
3. Zarobki i dochody należy wykazać przedstawiając np. zaświadczenie od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane dochody. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta Pomocy wynikające z umowy o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) wraz z odsetkami.
4. Poręczycielem nie może być osoba fizyczna będąca współmałżonkiem Uczestnika projektu oraz osoby, które są już poręczycielami w ramach innych umów dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w szczególności w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.3 RPO WP na lata 2014-2020, bądź w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
5. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
6. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:

 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego),
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzję o przyznaniu emerytury,
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego),
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:
  - kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  - podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia oraz rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia,
  - kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok kalendarzowy,
  - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),
  - zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia).

7. W przypadku, gdy Uczestnik projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jak również i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta projektu, w obecności jego przedstawiciela.
8. Nie wniesienie zabezpieczenia skutkuje zakończeniem udziału w projekcie.
9. Zwrot zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 1. Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego

Środki finansowe udzielane są na podstawie zwartych umów tj. Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego zawartych pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą.

Dzień zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jest tożsamy z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do CEIDG/KRS.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOSTARCZENIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZOSTANĄ PRZESŁANE DROGĄ E-MAILOWĄ DO KAŻDEGO UCZESTNIKA, KTÓREGO BIZNESPLAN ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA

18.11.2020

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW WNIOSKUJĄCYCH O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO – I EDYCJA

AMD GROUP Michał Drymajło po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego złożonych przez Uczestników projektu w odpowiedzi na I edycję naboru trwającą od 12.10.2020 r. do 27.10.2020 r.

Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania

Uczestnik projektu, którego biznesplan wnioskujący o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego nie znalazł się na wstępnej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia do Beneficjenta projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.

Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu można złożyć w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach oceny.

Poniżej przedstawiamy procedurę odwołań od oceny KOW

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

 

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY KOW

 1. Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, które nie znalazły się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.
 2. Uczestnik projektu, którego biznesplan nie znalazł się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia do Beneficjenta projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (załącznik nr 6), wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu.
 3. Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej) i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych składane jest w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach oceny.
 4. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania.
 5. Rozpatrzenie odwołań od oceny biznesplanu powinno się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania.
 6. Ponowna ocena biznesplanu będzie dokonywana przez losowo wybranych członków KOW, którzy nie uczestniczyli w jego pierwszej ocenie.
 7. Beneficjent każdorazowo poinformuje pisemnie Uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Dopuszcza się możliwość przekazania Uczestnikom informacji o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej).
 9. Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.
 10. W przypadku uwzględnienia odwołań lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana.
 11. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględnienia dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.
 12. Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu. Dodatkowo każdy Uczestnik projektu zostanie pisemnie poinformowany o wynikach oceny złożonego biznesplanu oraz przyznaniu bądź nie dofinansowania wraz z uzyskanym wynikiem punktowym.

06.11.2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II EDYCJI NABORU - REKRUTACJI
DO PROJEKTU
"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informujemy, że II edycja naboru – Rekrutacji do projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” zostaje wstrzymana do odwołania.

Nowy termin II edycji rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej przez stronę internetową projektu.
 

05.11.2020

KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – I EDYCJA

Informujemy, iż powołana Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła ocenę merytoryczną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będą odbywały się w terminie od 05.11.2020 r. do 08.11.2020 r.
 

30.10.2020

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Informujemy, iż Komisja oceniająca, powołana do dokonania oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów w ramach projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” zakończyła ich ocenę.

W odpowiedzi na I edycję naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów w wyznaczonym terminie tj. od dnia 12.10.2020 do dnia 27.10.2020 r. do Biura projektu wpłynęło 39 biznesplanów.

Jeden Uczestnik projektu nie złożył biznesplanu.

Z uwagi na powyższe ocenie formalnej poddano 39 biznesplanów.

Po dokonaniu oceny formalnej 39 biznesplanów Uczestników projektu prawidłowych pod względem formalnym zostało przekazanych do dalszej oceny - oceny merytorycznej.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu w ramach I edycji naboru.

Lista osób, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplany spełniły kryteria formalne

 

22.10.2020

OGŁOSZENIE O II EDYCJI NABORU - REKRUTACJI
DO PROJEKTU
"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 09.11.2020 r. AMD GROUP Michał Drymajło rozpoczyna II edycję rekrutacji do projektu "PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 09.11.2020 r. do dnia 24.11.2020 r. w godz. od 8:30 do 14:30 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.


Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłanie ich pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. Formularz rekrutacyjny projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w wersji elektronicznej tożsamy z wersją papierową (np. na płycie CD lub DVD lub pendrive) jeżeli wypełniany elektronicznie / komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), jeżeli wypełniany odręcznie to skan do pliku z rozszerzeniem pdf.Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx
 3. oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS,
 4. oświadczenie zbiorcze,
 5. oświadczenie Kandydata o uczestnictwie w jednym projekcie;
 6. oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie,
 7. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy);
 8. ponadto Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:
  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:
   • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
  • osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:
   • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
  • rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):
   • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
   • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce DO POBRANIA.

W ramach prowadzonej II edycji rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 120 % miejsc tj. 48 Formularzy rekrutacyjnych. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Ostateczne zamknięcie naboru formularzy do projektu (procesu rekrutacji) nastąpi pod warunkiem osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 

25.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – I EDYCJA

AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza Uczestników projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów wraz z załącznikami.

Dokumenty można składać w dniach 12.10.2020 r. – 27.10.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biura projektu tj. 7:30-15:30

Dokumenty można składać osobiście w Biurze projektu zlokalizowanym przy al. Piłsudskiego 34 (C.H.EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów w wyznaczonych godzinach w ogłoszonym naborze lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie naboru.

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego biznesplanu i datą wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz. Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).

Informujemy, że Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplan wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania biznesplanu wnioskującego o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego:

 • biznesplan jest wypełniony elektronicznie w języku polskim,
 • biznesplan oraz załączniki są zgodne z obowiązującymi wzorami,
 • biznesplan jest złożony w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu (biznesplan w postaci elektronicznej będący odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej składany jest w jednym egzemplarzu),
 • biznesplan jest podpisany czytelnie przez osobę uprawnioną oraz parafowany na każdej stronie,
 • biznesplan ma ponumerowane strony,
 • biznesplan ma wypełnione wszystkie wymagane pola,
 • biznesplan nie zawiera błędów rachunkowych (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 • komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 • biznesplan został złożony w wyznaczonym terminie,
 • określona w biznesplanie działalność jest zgodna z przedstawioną dokumentacją rekrutacyjną,
 • kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • okres finansowania zawiera się w okresie realizacji projektu,
 • oryginał i kopia biznesplanu zawierają wszystkie wymagane załączniki.

Przy ubieganiu się o wsparcie finansowe i pomostowe należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z niezbędnymi załącznikami, tj.:
  • Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia „PRZEWODNIK PO WŁASNYM BIZNESIE”,
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543),
  • Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych,
  • Kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy,
  • Biznesplan w wersji elektronicznej,
  • Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu,
  • Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis,
  • Dodatkowe dokumenty ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny – jeśli dotyczy, inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego przedsięwzięcia.

WZÓR OPISU KOPERTY

Biuro Projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”
Al. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów

Jan Kowalski
Al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
………………………………………….…………………………….
Imię i Nazwisko Uczestnika projektu wraz z dokładnymi danymi adresowymi

Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
………………………………………….…………………………….
nazwa wsparcia o jakie się ubiega Uczestnik projektu


Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego

Biznesplan

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej

Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy


08.09.2020

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” – I EDYCJA

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” dotyczący szkolenia grupowego PRZEWODNIK PO WŁASNYM BIZNESIE.
Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia: tel. 608 396 822, email: wlasna.firma.ue@gmail.com

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – I edycja


02.09.2020

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – I EDYCJA

W ramach procedury odwoławczej do Biura projektu, w wyznaczonym terminie, wpłynęło 1 odwołanie od oceny Formularza rekrutacyjnego. Powtórnej ocenie poddano 1 Formularz rekrutacyjny zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Po rozpatrzeniu odwołania Kandydata została opracowana ostateczna lista 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z największą ilością punktów ze wszystkich etapów rekrutacji oraz ostateczna lista rezerwowa, na której znalazło się 4 osoby (osoby z listy rezerwowej kwalifikują się do projektu kolejno w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej).

Zatwierdzona lista rankingowa jest listą ostateczną i nie ma od niej odwołania.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Kandydat dostarcza do biura projektu w terminie uzgodnionym z Beneficjentem projektu, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów rekomendowanych do udziału w projekcie na stronie internetowej projektu) wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 2. Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 4. Kserokopie zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy),
 5. Dokument urzędowy do wglądu potwierdzający posiadanie co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat (jeśli dotyczy).

Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i odrzuceniem Kandydata z udziału w projekcie.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych - aktualizacja

Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Ostateczna lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie


26.08.2020

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – I EDYCJA

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” zostały zakończone.

Maksymalna liczba punktów ogółem wynosiła 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:

 • Formularza rekrutacyjnego za kryterium związane z przynależnością do grupy docelowej -18 pkt.
 • Formularza rekrutacyjnego za opis planowanej Działalności Gospodarczej - 42 pkt.
 • Rozmowy z Doradcą Zawodowym - 40 pkt.

Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do projektu wynosi nie mniej niż 50 % pkt. (50 pkt.) możliwych do zdobycia, w tym co najmniej 26 punktów za opis planowanej działalności gospodarczej oraz 24 punkty za ocenę doradcy zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała co najmniej 50 % maksymalnej łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia tj. uzyskała co najmniej 50 punktów w tym co najmniej 26 punktów za opis planowanej działalności gospodarczej oraz co najmniej 24 punkty za ocenę doradcy zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W procesie rekrutacji zrekrutowano 44 osoby mające prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego ze wszystkich etapów rekrutacji.

Komisja podsumowującą wybrała wstępnie 40 Kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy mają prawo wziąć udział w projekcie. Pozostałe 4 osoby zostały wpisane na wstępną listę rezerwową.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie. Każdemu Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego informacji o końcowych wynikach oceny. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez Kandydata ww. informacji.

Odwołanie od oceny należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej, na adres biura projektu. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone u Beneficjenta.

Każdy z Kandydatów ma możliwość wglądu oraz otrzymania od Beneficjenta uzasadnienia oceny Formularza rekrutacyjnego oraz opinię doradcy zawodowego (w postaci Kart ocen formularza rekrutacyjnego). Karty ocen zostaną udostępnione do wglądu w biurze projektu lub zostaną przesłane na adres e-mailowy Kandydata na jego prośbę najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia wniesienia prośby. Wnosząc odwołanie od oceny, Kandydat powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez Kandydata w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego złożenia.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych

Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Wstępna lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie

Wniosek o ponowną ocenę formularza rekrutacyjnego

 

25.08.2020

WYNIKI OCENY WERYFIKACJI PREDYSPOZYCJI DO SAMODZIELNEGO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEPROWADZONE PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO – I EDYCJA

Informujemy, iż etap weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Kandydatów, którzy złożyli Formularze rekrutacyjne do projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” został zakończony.

Do rozmowy z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej skierowano 45 osób. W ramach tej rozmowy został przeprowadzony test z zakresu kompetencji.

Na spotkanie w wyznaczonym terminie nie stawił się Kandydat o numerze 43/PWF/I/2020. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie niestawiennictwo na rozmowie skutkowało otrzymaniem za ten etap oceny – 0 pkt.

Ostatecznie 44 Kandydatów uzyskało pozytywną ocenę doradcy zawodowego (tj. uzyskały co najmniej 24 punkty za ocenę doradcy zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej).

Lista osób, które pozytywnie przeszły ocenę weryfikacji predyspozycji

Lista osób, odrzuconych na etapie oceny weryfikacji predyspozycji

 

19.08.2020

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – I EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” zakończyła ich ocenę.

Ocenie merytorycznej poddano 45 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów. Każdy formularz został oceniony przez dwóch niezależnych oceniających, a końcowa ocena stanowiła średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez dwóch członków Komisji rekrutacyjnej.

Ostatecznie 45 Kandydatów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną (tj. Formularze rekrutacyjne uzyskały co najmniej 26 punktów za opis planowanej działalności gospodarczej) i zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny - rozmowy z doradcą zawodowym.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru.

Lista osób, które spełniły kryteria merytoryczne wraz z przyznanymi punktami

 

13.08.2020

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – I EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” zakończyła ich ocenę.

Komisja Rekrutacyjna na etapie oceny formalnej nie zarekomendowała do dalszej oceny 2 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne nie spełniły kryteriów formalnych.

W dniu 12.08.2020 r. 1 Kandydat zrezygnował z dalszego udziału w projekcie.

Po zakończeniu naboru w ramach I edycji rekrutacji, w trakcie oceny formalnej do Biura projektu, za pośrednictwem poczty polskiej, zostało dostarczonych 5 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dokumenty rekrutacyjne złożone po zakończeniu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z tym ww. formularze rekrutacyjne nie zostały rozpatrzone.

Do dalszej oceny - oceny merytorycznej zakwalifikowano 45 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny formalnej.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru.

 1. Lista osób, które spełniły kryteria formalne
 2. Lista osób, które nie spełniły kryteriów formalnych
 3. Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie


03.08.2020

INFORMACJA O WSTRZYMANIU I EDYCJI NABORU - REKRUTACJI
DO PROJEKTU
"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu
,,PRZYSTANEK:WŁASNA FIRMA’’
został wstrzymany.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie §6 pkt 7 i 8 rekrutacja do udziału w projekcie zostaje wstrzymana z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszonych przekroczyła 120 % miejsc
 

23.07.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU I EDYCJI NABORU - REKRUTACJI
DO PROJEKTU
"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Realizatora projektu termin I edycji naboru – rekrutacji do udziału w projekcie ulega zmianie.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. w godz. od 8:00 do 14:30 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłanie ich pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. Formularz rekrutacyjny projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w wersji elektronicznej tożsamy z wersją papierową (np. na płycie CD lub DVD lub pendrive) jeżeli wypełniany elektronicznie / komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), jeżeli wypełniany odręcznie to skan do pliku z rozszerzeniem pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx
 3. oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS,
 4. oświadczenie zbiorcze,
 5. oświadczenie Kandydata o uczestnictwie w jednym projekcie;
 6. oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie,
 7. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy);
 8. ponadto Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
 • osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
 • rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce DO POBRANIA.

W ramach prowadzonej I edycji rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 120 % miejsc tj. 48 Formularzy rekrutacyjnych. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 

13.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O I EDYCJI NABORU - REKRUTACJI
DO PROJEKTU
"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.07.2020 r. AMD GROUP Michał Drymajło rozpoczyna rekrutację do projektu "PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 27.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. w godz. od 8:30 do 14:30 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.

Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłanie ich pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz rekrutacyjny projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” stanowiący załącznik nr 1 do  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • Formularz rekrutacyjny projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w wersji elektronicznej tożsamy z wersją papierową (np. na płycie CD lub DVD lub pendrive) jeżeli wypełniany elektronicznie / komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), jeżeli wypełniany odręcznie to skan do pliku z rozszerzeniem pdf.
  Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx
 • oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS,
 • oświadczenie zbiorcze,
 • oświadczenie Kandydata o uczestnictwie w jednym projekcie;
 • oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy);
 • ponadto Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:
  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:
   • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
  • osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:
   • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
  • rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):
   • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
   • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce DO POBRANIA.

W ramach prowadzonej I edycji rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 120 % miejsc tj. 48 Formularzy rekrutacyjnych. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 

09.07.2020 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Informujemy, iż w dniu 09.07.2020 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”, realizowanym przez AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce - DOKUMENTY DO POBRANIA

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:
AMD GROUP al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro),
35-001 Rzeszów
Czynne 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)
kom.: 608 396 822,
e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com
 

01.05.2020 r.

PRZESUNIĘCIE ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” zostały przesunięte na dzień 01.07.2020 r.

Wszelkie informacje związane z projektem będą publikowane na bieżąco.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30