AMD Group
Informacje | AMD Group AMD Group AMD Group AMD Group AMD Group AMD Group AMD Group

Telepraca

"Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach" to usługa realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II”. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Praca na odległość jest odpowiedzią na zwiększający się dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i skutecznym narzędziem pracy w zmieniającym się modelu społeczno-gospodarczym. Usługa szkoleniowa ma za zadanie promować ideę pracy zdalnej, jako korzystnego i efektywnego sposobu zatrudnienia w firmie.

W tym celu odbędzie się szereg szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez ekspertów i specjalistów z zakresu doradztwa personalnego. Mają one za zadanie pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możliwości zastosowania telepracy, identyfikacji stanowisk, które mogą być zastąpione przez telepracowników oraz dostarczenie informacji na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów z zakresu telepracy, mających wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń, wykładów oraz warsztatów z zakresu problematyki rozwoju zasobów ludzkich.
Szkolenia będą organizowane w okresie od kwietnia 2010 do grudnia 2011 roku.

Tematy realizowanych szkoleń (wszystkie szkolenia dostępne w Naszej ofercie trwają dwa dni po 8 h dydaktycznych - 7 h zegarowych):

  • Rozwiązywanie konfliktów i komunikacja międzyludzka w relacjach telepraco wnika z pracodawcą i klientami
  • Specyfika działań negocjacyjnych w środowisku telepracy
  • Komunikacja i wywieranie wpływu w elastycznym zarządzaniu telepracownikiem
  • Skuteczne techniki sprzedaży w systemie telepracy
  • Rozwiązywanie konfliktów w relacjach telepracownika z pracodawcą i klientami